Terug Duurzaamheid

Rapportering

Het Geïntegreerd Jaarverslag 2023 van bpostgroup is opgesteld in overeenstemming met de GRI-normen en is gebaseerd op de principes van het International Integrated Reporting Framework.

Geïntegreerd jaarverslag 2023


Vorige jaarverslagen


Eerdere rapporten


Policies


De Gedragscode van bpostgroup werd voor het eerst gepubliceerd in 2007 en voor het laatst bijgewerkt in december 2022.

De Code bevat algemene beginselen die de waarden en ethische normen beschrijven die gelden voor iedereen die in de groep werkt, en biedt de mogelijkheid om passend te reageren indien de code niet wordt nageleefd. Deze principes worden versterkt door de relevante codes, beleidslijnen en procedures die gelden binnen de activiteiten, dochterondernemingen en bedrijven van bpostgroup.

bpostgroup verwacht van al haar medewerkers dat zij de Gedragscode respecteren en als referentie gebruiken in hun dagelijkse praktijk.

De Gedragscode voor Leveranciers is een reeks ethische principes en normen die we onszelf en de leveranciers van bpost, hun werknemers, leveranciers en onderaannemers opleggen.

Wij betrekken en engageren stakeholders op alle niveaus van het bedrijf. Wij identificeren de stakeholders en hun verwachtingen via bestaande benaderingen en processen: enquêtes, forums, sociale dialoog, evaluatie van leverancierscontracten, feedback van klanten (inclusief sociale netwerken), rondetafelgesprekken. Het onderstaande overzicht bevat de lijst van stakeholders en beschrijft hoe wij met hen omgaan.

bpostgroup streeft naar de hoogste normen van ethisch gedrag bij de bescherming en bevordering van de mensenrechten (waaronder vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen, verbod op dwangarbeid, mensenhandel, moderne slavernij en kinderarbeid).

bpostgroup heeft een Mensenrechtenbeleid aangenomen en gepubliceerd en verwacht dat alle mensen die betrokken zijn bij de activiteiten van de groep het Mensenrechtenbeleid respecteren. Er geldt een nultolerantie voor schendingen van de mensenrechten en er zijn geen uitzonderingen op dit Mensenrechtenbeleid.

Een diverse omgeving stelt het bedrijf in staat om de interactie met haar klanten en stakeholders te optimaliseren en om op verschillende manieren uitdagingen doeltreffend het hoofd te bieden. In die context heeft bpostgroup een Diversiteitsbeleid uitgewerkt, dat erop gericht is om een sensibilisering op gang te brengen rond diversiteit en inclusie binnen het bedrijf. Dit Diversiteitsbeleid heeft tot doel de werknemers en het management van bpostgroup te ondersteunen bij het creëren van een cultuur waar diversiteit en inclusie dagdagelijkse praktijk zijn. Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van bpostgroup.

De algemene voorwaarden geven een overzicht van de regels, verplichtingen en voorwaarden die van toepassing zijn op de leveranciers van bpost.