Back Wie we zijn

Statuten en charters

Corporate governance


Beheersprincipes

Als naamloze vennootschap van publiek recht valt bpost onder de Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Voor alle aangelegenheden die niet specifiek geregeld zijn door de Wet van 1991, valt bpost onder het Belgische Wetboek van Vennootschappen.
Als beursgenoteerd bedrijf is bpost onderworpen aan de Belgische Corporate Governance Code van 12 maart 2009. bpost is voornemens om de Corporate Governance-principes uit deze Code en uit de richtlijnen van de OESO over Corporate Governance van overheidsbedrijven na te leven. Deze principes en richtlijnen zijn opgenomen in het Corporate Governance Charter.

Het bestuursmodel van bpost wordt voornamelijk gekenmerkt door:

  • een Raad van Bestuur die het algemene beleid en de strategie van bpost bepaalt en het operationele beheer superviseert;
  • een Strategisch Comité, een Auditcomité, een Bezoldigings- & Benoemingscomité en een ESG Comité die binnen de Raad werden opgericht om de Raad bij te staan en aanbevelingen te doen;
  • een Gedelegeerd Bestuurder (Chief Executive Officer – CEO) die instaat voor het operationele beheer en aan wie de Raad van Bestuur bevoegdheden van dagelijks bestuur heeft gedelegeerd;
  • een Comité Wet van 1991 dat de door de Wet van 1991 toegekende bevoegdheden uitoefent en, in zijn samenstelling van Executive Committee, de CEO bijstaat in de uitoefening van het operationele bestuur van de Vennootschap;
  • een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de CEO
 
bpost NV is gevestigd in België en heeft zijn maatschappelijke zetel, gevestigd Anspachlaan 1/1, 1000 Brussel. Zie de Statuten.

Governance documentatie

De laatste versie van de Statuten van bpost werd aangenomen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 mei 2020 en werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 6 december 2020.

Op 27 mei 2013 heeft de Raad van Bestuur het Corporate Governance Charter goedgekeurd. De Raad van Bestuur kijkt het Corporate Governance Charter van bpost regelmatig na en keurt alle veranderingen goed die noodzakelijk en gepast worden geacht.

Op aanbeveling van het Bezoldigings- en Benoemingscomité, heeft de Raad van Bestuur een herziene versie van het bezoldigingsbeleid zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 mei 2021, opgesteld, voornamelijk om een incentiveplan op lange termijn in te voeren. Dit herziene bezoldigingsbeleid werd goedgekeurd door de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 23 november 2023.

Resultaat van de stemming: 89,32% voor en 10,68% tegen.

Het bezoldigingsbeleid is van toepassing vanaf 23 november 2023. In geval van materiële wijzigingen, en ten minste om de vier jaar, zal het bezoldigingsbeleid ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

In het verlengde van de optie die geboden wordt in de Corporate Governance Code 2020 voor beursgenoteerde ondernemingen om een relationship agreement uit te werken om de relatie met belangrijke of controlerende aandeelhouders verder vorm te geven en de informatierechten te verduidelijken, hebben de Belgische Staat en bpost een kader gecreëerd rond de wijze waarop bpost en de Minister van Overheidsbedrijven informatie met elkaar uitwisselen, echter steeds met respect voor de autonomie van bpost en de bevoegdheden van diens bestuursorganen, voor de regels vervat in de Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruiken en de richtlijnen van de FSMA hieromtrent, alsook voor de toepasbare regels voor belangenconflicten.

De procedure voor transacties die verband houden met een verbonden partij, zoals uiteengezet in artikel 7:97 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wordt nageleefd voor elke verrichting of beslissing die verband houdt met verbonden partijen van de Vennootschap (andere dan de verrichtingen/beslissingen binnen het toepassingsgebied van artikel 7:97, §1, lid 3 WVV).
In toepassing van artikel 7:97, §4/1 WVV, zijn de mededelingen van de verrichtingen en/of beslissingen waarop bpost NV de procedure heeft toegepast, hieronder beschikbaar.