Back Wie we zijn

Statuten en charters

Corporate governance


Beheersprincipes

Als naamloze vennootschap van publiek recht valt bpost onder de Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Voor alle aangelegenheden die niet specifiek geregeld zijn door de Wet van 1991, valt bpost onder het Belgische Wetboek van Vennootschappen.
Als beursgenoteerd bedrijf is bpost onderworpen aan de Belgische Corporate Governance Code van 12 maart 2009. bpost is voornemens om de Corporate Governance-principes uit deze Code en uit de richtlijnen van de OESO over Corporate Governance van overheidsbedrijven na te leven. Deze principes en richtlijnen zijn opgenomen in het Corporate Governance Charter.

Het bestuursmodel van bpost wordt voornamelijk gekenmerkt door:

  • een Raad van Bestuur die het algemene beleid en de strategie van bpost bepaalt en het operationele beheer superviseert;
  • een Strategisch Comité, een Auditcomité, een Bezoldigings- & Benoemingscomité en een ESG Comité die binnen de Raad werden opgericht om de Raad bij te staan en aanbevelingen te doen;
  • een Gedelegeerd Bestuurder (Chief Executive Officer – CEO) die instaat voor het operationele beheer en aan wie de Raad van Bestuur bevoegdheden van dagelijks bestuur heeft gedelegeerd;
  • een Comité Wet van 1991 dat de door de Wet van 1991 toegekende bevoegdheden uitoefent en, in zijn samenstelling van Executive Committee, de CEO bijstaat in de uitoefening van het operationele bestuur van de Vennootschap;
  • een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de CEO
 
bpost NV is gevestigd in België en heeft zijn maatschappelijke zetel, gevestigd Anspachlaan 1/1, 1000 Brussel. Zie de Statuten.

Governance documentatie

De laatste versie van de Statuten van bpost werd aangenomen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 mei 2020 en werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 6 december 2020.

Op 27 mei 2013 heeft de Raad van Bestuur het Corporate Governance Charter goedgekeurd. De Raad van Bestuur kijkt het Corporate Governance Charter van bpost regelmatig na en keurt alle veranderingen goed die noodzakelijk en gepast worden geacht.

In overeenstemming met de Belgische wetgeving, publiceert bpost het bezoldigingsbeleid waarin de remuneratieprincipes zijn vastgelegd die van toepassing zijn op de leden van zijn Raad van Bestuur en Group Executive Committee. Dit bezoldigingsbeleid werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op aanbeveling van het Bezoldigings- en Benoemingscomité en is voorgelegd ter stemming aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 mei 2021. Het bezoldigingsbeleid weerspiegelt de huidige principes van het bezoldigingsbeleid dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 April 2000 werd goedgekeurd, terwijl het de langetermijn belangen van bpost en de afstemming van alle belanghebbenden beter behartigt. Indien goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het bezoldigingsbeleid van toepassing vanaf 1 januari 2021 voor de komende vier jaren. Elke materiële wijziging in het beleid moet worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 mei 2021
  • Resultaat van de stemming: 91,73% voor en 8,27% tegen

Van toepassing vanaf 1 januari 2021 voor de komende 4 jaren (elke materiële wijziging in het beleid moet worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders).

In het verlengde van de optie die geboden wordt in de Corporate Governance Code 2020 voor beursgenoteerde ondernemingen om een relationship agreement uit te werken om de relatie met belangrijke of controlerende aandeelhouders verder vorm te geven en de informatierechten te verduidelijken, hebben de Belgische Staat en bpost een kader gecreëerd rond de wijze waarop bpost en de Minister van Overheidsbedrijven informatie met elkaar uitwisselen, echter steeds met respect voor de autonomie van bpost en de bevoegdheden van diens bestuursorganen, voor de regels vervat in de Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruiken en de richtlijnen van de FSMA hieromtrent, alsook voor de toepasbare regels voor belangenconflicten.